Niklas Zennstroem

05/09/21

Founder of Skype, Kazaa and Atomico.

Comentários